35 yrs, ', Sikh, Sikh

BHMS

Lives in Hanumangarh

36 yrs, ', Sikh, jatsikh

BHMS

Lives in Hanumangarh

33 yrs, ', Hindu, Baniya

BDS

Lives in Hanumangarh