33 yrs, ', Sikh, Kshatriya

MBBS

Lives in Muktsar

35 yrs, ', Hindu, Arora

BAMS/BUMS

Lives in Muktsar

35 yrs, ', Hindu, Arora

BDS

Lives in MUKTSAR

33 yrs, ', Hindu, Agarwal

MBBS

Lives in Muktsar

37 yrs, ', Sikh, Jat

BAMS/BUMS

Lives in Muktsar

36 yrs, ', Hindu, Scheduled Caste

Lives in Muktsar