32 yrs, ', Sikh, Khatri

BAMS/BUMS

Lives in Kartarpur