32 yrs, ', Hindu, Khatri

MBBS

Lives in Jalandhar city

47 yrs, ', Hindu, Brahmin

MBBS

Lives in Jalandhar City