29 yrs, ', Sikh, Khatri

Ayurvedic, BAMS

Lives in Paonta sahib

33 yrs, ', Sikh, Khatri

MBBS

Lives in Paonta Sahib

35 yrs, ', Hindu, Agarwal

BVSc

Lives in Paonta Sahib

36 yrs, ', Sikh, Khatri

MBBS

Lives in Paonta sahib