29 yrs, ', Sikh, Khatri

Ayurvedic, BAMS

Lives in Paonta sahib

34 yrs, ', Sikh, Khatri

MBBS

Lives in Paonta Sahib

35 yrs, ', Hindu, Agarwal

BVSc

Lives in Paonta Sahib

37 yrs, ', Sikh, Khatri

MBBS

Lives in Paonta sahib