30 yrs, ', Sikh, Khatri

Ayurvedic, BAMS

Lives in Paonta sahib

35 yrs, ', Sikh, Khatri

MBBS

Lives in Paonta Sahib

37 yrs, ', Hindu, Agarwal

BVSc

Lives in Paonta Sahib

38 yrs, ', Sikh, Khatri

MBBS

Lives in Paonta sahib